กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10
31
Buy & Sell: Others / HL เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก
« กระทู้ล่าสุด โดย Ailie662 เมื่อ วันนี้ เวลา 02:01:36 AM »
แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พร้อมด้วย เภสัชกรธัชพล ชลวัฒนสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เฮลท์ลีด ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. เฮลท์ลีด ร้านขายยาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 2,665.6 ล้านบาท ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "HL"

ก.ล.ต. ร่วมกับ อบก. สมาคม บจ. และ PwC จัดสัมมนา "นโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำ"

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) จัดงานสัมมนาออนไลน์ Carbon CEO Dialogue หัวข้อ "นโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำ : ร่วมส่งเสริมนโยบายการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและเป้าหมาย Carbon Neutrality ของไทย" โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "นโยบาย ความคาดหวัง และทิศทางการดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย" เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564

ADVERTISEMENT


งานสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการดำเนินธุรกิจที่มีสาเหตุมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมุ่งเน้นความร่วมมือจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีและส่งผลให้เกิดการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า "ประเทศไทย
มีศักยภาพในการเป็นต้นแบบ Decarbonization ของภูมิภาคอาเซียน ในการเปลี่ยนถ่ายระบบเศรษฐกิจไทย
ไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการลงทุนต่อเนื่องในประเทศตามมารวมถึงดึงดูดอุตสาหกรรม S-Curve ใหม่ๆ ในประเทศ ในส่วนของภาคตลาดทุนไทยก็มีบทบาทสำคัญในการเป็นแหล่งเงินทุนและเป็นตัวกลางในการจัดสรรเงินทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งในปัจจุบัน ก็เป็นที่ประจักษ์ว่าบริษัทที่คำนึงถึง ESG รวมถึงนโยบายด้าน Climate Change ด้วยนั้น สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อดึงดูดความสนใจและเงินลงทุนจากทั้งในประเทศและสากลที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้"

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า "ก.ล.ต. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนไทย ตระหนักถึงความสำคัญและความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการดำเนินธุรกิจ จึงได้สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของตลาดทุนไทยในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดประเด็นความยั่งยืนเป็นหนึ่งในเรือธงของแผนยุทธศาสตร์ของ ก.ล.ต. สอดรับกับการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ตลอดจนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ โดยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแบบ 56-1 One Report ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการเสริมสร้างความสามารถของภาคธุรกิจให้บริหารจัดการกับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญที่เกิดจากสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และจะมีผลใช้บังคับในปี 2565"

ADVERTISEMENT


นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ อบก. กล่าวว่า "เป้าหมายของ Carbon Neutrality และ Net Zero Greenhouse Gas Emission ที่ท้าท้ายของประเทศไทยจะประสบความสำเร็จมิได้ หากขาดนโยบายและมาตรการ หรือกลไก เพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจเกิดการลงทุนสีเขียว และดำเนินธุรกิจที่มีคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยภาคธุรกิจจะเป็นกำลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่วางไว้"

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย กล่าวว่า "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันผลักดันโดยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตลาดทุนไทย และมีบทบาทในการเชื่อมโยง (Networking) กับบริษัทจดทะเบียนไทย ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผลักดันให้มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในการส่งเสริม สร้างความเข้าใจ และตระหนักรู้ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนนำเรื่องก๊าซเรือนกระจกผนวกเข้ากับแผนกลยุทธ์ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ผ่านกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ในการถอดบทเรียนการดำเนินธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนที่ได้ดำเนินการและมีความโดดเด่นด้านนี้ และรายการใน Facebook "CEO Talk" รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมอื่นๆ อาทิ ร่วมกับบริษัทจดทะเบียนสนับสนุนให้ลดก๊าซเรือนกระจก การรณรงค์ให้ร่วมกันลดการใช้พลังงานจากฟอสซิล การลดการใช้ทรัพยากรหรือใช้อย่างคุ้มค่า (Circular Economy) และการรณรงค์ให้สร้างวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท"

นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ประธานกรรมการการบริหาร บริษัท PwC ประเทศไทย กล่าวในการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อการประกอบธุรกิจ" ว่า "ESG ไม่ใช่แค่ 'เทรนด์' ที่ได้รับความนิยมเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น หากองค์กรสามารถนำปัจจัยด้าน ESG มาผนวกเข้ากับพันธกิจกลยุทธ์ และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์กรก็จะสามารถหาจุดสมดุลระหว่างการบริหารผลกำไรระยะสั้นและผลตอบแทนที่ยั่งยืนที่สร้างผลกระทบเชิงบวก แม้ว่าวันนี้องค์กรไทยส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ได้นำ ESG มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจมากเท่ากับบริษัทในต่างประเทศ แต่ความตื่นตัวของหน่วยงานกำกับและความนิยมของการลงทุนอย่างมีสำนึกรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกจะเป็นแรงผลักดันให้องค์กรไทยเร่งนำ ESG มาผนวกเป็นกลยุทธ์สำคัญอย่างแน่นอน"

สำหรับการเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นในหัวข้อ "การขับเคลื่อนธุรกิจสู่ยุค Net Zero" โดยผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง ได้แก่ นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย เลขานุการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยมี ดร.ชาริกา ชาญนันทพิพัฒน์ นักวิชาการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินรายการ

ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนทั้ง 4 ท่าน ได้เล่าถึงมุมมองเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) และแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงกลไกการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนได้ให้มุมมองถึงแนวทางขับเคลื่อนเพื่อจัดการความท้าทายในการบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือเป้าหมาย Carbon Neutrality ที่แต่ละองค์กรได้ตั้งไว้ และแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์การดำเนินงาน ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจในการผลักดันวาระการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินการธุรกิจอย่าง ESG ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติได้จริง โดยตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการส่งผลต่อไปสู่ผู้มีส่วนได้เสีย
มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality ภายในปี ค.ศ. 2065 และ Net Zero ภายในปี ค.ศ. 2050
32
ดันจร้าา
33
นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 SET Index ปิดที่ 1,568.69 จุด ลดลง 3.4% จากสิ้นเดือนก่อนหน้า เมื่อพิจารณาช่วง 11 เดือนแรกปี 2564 SET Index ปรับเพิ่มขึ้น 8.2% ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม และ กลุ่มการเงิน

ทั้งนี้ ในเดือนพฤศจิกายน 2564 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2564 จะขยายตัวร้อยละ 1.2 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากประมาณการครั้งก่อน จากการขยายตัวของการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่ลดลงน้อยกว่าที่คาดในไตรมาส 3 ปี2564 และแนวโน้มการขยายตัวดีขึ้นจากการปรับคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวตามนโยบายเปิดประเทศ

อย่างไรก็ดีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำ และการที่ WHO ประกาศให้ Omicron เชื้อไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ระดับที่น่ากังวล ทำให้เกิด sentiment เชิงลบต่อผู้ลงทุน นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจดำเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัวเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ โดยอาจเพิ่มปริมาณการลดวงเงิน QE หรือขึ้นดอกเบี้ยนโยบายที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิด Fund flow ไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 SET Index ปิดที่ 1,568.69 จุด ลดลง 3.4% จากสิ้นเดือนก่อนหน้า เมื่อพิจารณาช่วง 11 เดือนแรกปี 2564 SET Index ปรับเพิ่มขึ้น 8.2% ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ

ADVERTISEMENT


SET Index ใน 11 เดือนแรกปี 2564 ได้แรงหนุนจากเกือบทุกอุตสาหกรรมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม และ กลุ่มการเงิน

ในเดือนพฤศจิกายน 2564 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่ 92,275 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.4% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยใน 11 เดือนแรกปี 2564 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 95,344 ล้านบาท

ผู้ลงทุนต่างชาติกลับมาขายสุทธิเป็นเดือนแรกหลังจากเป็นผู้ซื้อสุทธิมาสามเดือนต่อเนื่อง โดยในเดือนพฤศจิกายน 2564 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 10,182 ล้านบาท ทั้งนี้ในช่วง 11 เดือนแรกปี 2564 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิรวม 73,581 ล้านบาทโดยผู้ลงทุนในประเทศมีสถานะเป็นผู้ซื้อสุทธิ 128,844 ล้านบาท โดยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้ลงทุนในประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดมาอย่างต่อเนื่อง

ในเดือนพฤศจิกายน 2564 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายใหม่ใน SET 2 บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 1 บริษัท และใน mai 2 บริษัท โดยใน 11 เดือนแรกปี 2564 SET มีมูลค่าเสนอขายในตลาดแรก (IPO) สูงที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ใน ASEAN-5

Forward และ Historical P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 อยู่ที่ระดับ 18.3 เท่า และ 18.9 เท่าตามลำดับ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 15.0 เท่า และ 17.1 เท่าตามลำดับ

อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 อยู่ที่ระดับ 2.84% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ 2.45%

ส่วนภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในเดือนพฤศจิกายน 2564 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 607,801 สัญญา เพิ่มขึ้น 5.9% จากเดือนก่อน อย่างไรก็ตาม ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2564 มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 557,947 สัญญา เพิ่มขึ้น 18.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่สำคัญจากการเพิ่มขึ้นของ Single Stock Futures
34
Buy & Sell: Others / Re: ค่าไฟแพ๊งแพง คุณจะจ่ายแพงไปทำไม
« กระทู้ล่าสุด โดย poonsup เมื่อ วันนี้ เวลา 01:19:13 AM »
 :bbbear_4:
35
Buy & Sell: Others / หุ้น MAKRO ฮอต นักลงทุนจองซื้อคึกคักตั้งแต่วันแรก
« กระทู้ล่าสุด โดย PostDD เมื่อ วันนี้ เวลา 01:18:06 AM »
ร้อนแรงตั้งแต่วันแรกที่เปิดจอง หลัง 'คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล' ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร เริ่มเปิดให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิและนักลงทุนรายย่อย จองซื้อหุ้น PO ของ MAKRO ตั้งแต่วันที่ 4 - 9 ธันวาคมนี้ ที่ราคาเสนอขาย 43.50 บาทต่อหุ้น แค่เริ่มเปิดจองซื้อวันแรกก็ได้รับความสนใจอย่างคึกคัก สะท้อนความมั่นใจในบริษัทฯ และการวางยุทธศาสตร์ผสานธุรกิจค้าส่ง (B2B) และค้าปลีก (B2C) รวมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์ม O2O ให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าและบริการจากหลากหลายช่องทาง (Omni-channel) โดยการเสนอขายหุ้น PO ครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิม MAKRO CPALL และ CPF ที่ได้รับสิทธิ สามารถจองซื้อกับตัวแทนรับจองซื้อหุ้น 2 ราย (1) ทางแอปพลิเคชัน Bangkok Bank Mobile Banking และ (2) แอปพลิเคชัน SCB Easy App หรือจองซื้อที่สาขาทั่วประเทศของธนาคารกรุงเทพและธนาคารไทยพาณิชย์ โดยจองซื้อเกินกว่าสิทธิ ตามสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรก็ได้ ซึ่งจะจัดสรรหุ้นด้วยระบบคอมฯ ของ SETTRADE ส่วนผู้จองซื้อรายย่อยจะจัดสรรหุ้นด้วยวิธี Small lot First ด้วยระบบคอมฯ ของ SETTRADE เปิดจองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้น 3 ราย (1) ทางแอปพลิเคชัน Bangkok Bank Mobile Banking (2) แอปพลิเคชัน SCB Easy App และ (3) แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที ราคาเสนอขายเป็นราคาที่สอดคล้องกับพื้นฐาน และด้วยจำนวนหุ้นเสนอขายที่มีจำกัด จึงถือเป็นโอกาสที่จะร่วมลงทุนในธุรกิจค้าส่ง B2B และค้าปลีก B2C เพื่อร่วมเติบโตไปด้วยกันในระดับภูมิภาค สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทร 02-090-9191 (ทุกวัน เวลา 09.00-18.00 น.)
36
รับรื้อถอนภายใน, รับเหมารื้อถอน รับรื้อถอน. *****

รับงานรื้อถอนห้าง, รับจ้างรื้อถอนภายใน ราคาถูก.****

รับรื้อถอนสำนักงาน พร้อมตกแต่งคืนพื้นที่ รับรื้อถอนห้าง


รับจ้างรื้อถอนตึก, รับรื้อถอนอาคาร****

รับจ้างรื้อถอนอาคาร, รับรื้อถอน, รับเหมารื้อถอน, รับจ้างรื้อตีก**


โทร 081-899-5419, 089-681-7422

ID LINE:  panya-1975

รับรื้อถอนร้านค้า, รื้อถอนห้างร้าน, รื้อถอนภายใน**รับจ้างรื้อถอนภายใน, รับจ้างรื้อถอนภายใน, รับเหมารื้อถอนภายใน
รับรื้อภายในอาคาร, รับรื้อถอนภายในอาคาร ,รับรื้อถอนห้องเช่า, รับจ้างรื้อถอน
รื้อถอนสำนักงาน, รับเหมารื้อถอนภายใน ,รับรื้อถอนภายใน, รับจ้างรื้อ
รื้อถอนออฟฟิศ, รับเหมารื้อถอนภายใน, รับรื้อถอนร้านค้า, รับรื้ออาคาร
รื้อถอนห้างร้าน, รื้อถอนภายใน,รับรื้อถอนภายในตึกแถว,รื้อถอนคลังสินค้า
รับงานรื้อถอน 

รับรื้อถอนร้านค้าเช่า, รับรื้อถอนภายใน ราคา, รับรื้อภายใน, รับรื้อถอนสำนักงาน,
รับรื้อถอนอาคาร, รับทุบตึก, รับรื้อถอน,รับทุบตึก, รื้อถอนอาคาร,
รับรื้อถอน, รับเหมาทุบตึก ,รับทุบตึก ,รับรื้อถอนอาคาร, รับรื้อถอนโกดัง ,
รับรื้อถอนสำนักงาน,  บริการทุบตึก , รับเหมารื้อถอนอาคาร, รับรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด


รับงานรื้อถอนภายใน

กำหนดเวลา 3 วัน  ทีมงานเราจัดให้พร้อมส่งมอบคืนพื้นที่ตามกำหนดค่ะ


https://www.facebook.com/toshin7422

https://panya1975.blogspot.com/

รับทุบอาคาร ยินดีให้คำปรึกษาและวางแผนการรื้อถอนฟรี
รับเหมารื้อถอนโครงสร้าง รื้อถอนสำนักงาน


งานรื้อถอนภายใน

รับรื้อถอนสำนักงานร้านค้า ,รับรื้อถอนภายใน , รับรื้อถอนอาคาร,
รับจ้างรื้อถอนภายใน, รับจ้างรื้อถอนภายใน ,รับเหมารื้อถอนภายใน,
รับรื้อภายในอาคาร ,รับรื้อถอนภายในอาคาร ,รับรื้อถอนห้องเช่า ,
รื้อถอนสำนักงาน ,รับเหมารื้อถอนภายใน ,รับรื้อถอนออฟฟิศ ,
รับเหมารื้อถอนภายใน, รับรื้อถอนร้านค้า ,รื้อถอนห้างร้าน ,
รับรื้อถอนภายใน ,รับรื้อถอนภายในตึกแถว ,
รับรื้อถอนภายใน,รื่อถอนสำนักงานพร้อมตกแต่งคืนพื้นที่


รับรื้อถอนภายใน, รับรื้อถอนภายใน, รับจ้างรื้อถอน, รับรื้อถอน,

รับเหมารื้อถอน พร้อมขนย้าย , รับรื้อถอนภายใน, รับรื้อถอนภายในทุกชนิด,

การรื้อจะไม่ครึกโครมโดยการใช้กำลังคนเข้ารื้อถอน

ให้บริการรับรื้อถอนภายใน (Interior Demolition)

ให้บริการ รับรื้อถอนอาคาร รับรื้อถอนภายใน

ยินดีให้คำปรึกษาและให้บริการ  เน้นคุณภาพของผลงาน


ID LINE:  panya-1975

Email:  toshin_7422@hotmail.com
 
โทรศัพท์ 089-681-7422,  081-899-5419


Fax: 02-102-4234

https://www.facebook.com/toshin7422

TAG: รับเหมารื้อถอนภายใน, รับรื้อถอนภายใน,

รับรื้อภายใน, รับรื้อถอนฟรี, รับรื้อถอนราคาถูก **

รับรื้อถอนภายใน ราคา, รับทุบตึก, รับรื้อถอนอาคาร,


----------------

รีวิว รับรื้อถอนภายใน

ตรวจงาน Defect ก่อนส่งมอบงานรื้อถอน
พร้อมตกแต่งคืนพื้นที่อาคารสำนักงานจามจุรีสแควร์ ชั้น22
พื้นที่กว่า1,700ตรม.พร้อมแจ้งส่งมอบงานตามกำหนดค่ะ
----------------------

รีวิวรับรื้อถอนภายในอาคาร

งานรื้อถอนพร้อมตกแต่งคืนพื้นที่อาคารสำนักงาน CW
ทาวน์เวอร์รัชดา พร้อมส่งมอบค่ะ
รับรื้อถอนภายใน, รับรื้อถอนอาคาร, รับจ้างรื้อถอน, รับเหมารื้อถอน

โทร 081-899-5419, 089-681-7422

ID LINE:  panya-1975
37
Buy & Sell: Others / HILITE: HL ปิดเทรดช่วงเช้าที่ 14.90 บาท สูงกว่าราคาขาย IPO 52.04%
« กระทู้ล่าสุด โดย Ailie662 เมื่อ วันนี้ เวลา 01:13:29 AM »
หุ้น HL ปิดเทรดช่วงเช้าที่ 14.90 บาท เพิ่มขึ้น 5.10 บาท (+52.04%) จากราคาขาย IPO ที่ 9.80 บาท/หุ้น มูลค่าซื้อขาย 1,864.04 ล้านบาท โดยเปิดตลาดที่ 15.50 บาท ราคาปรับตัวขึ้นสูงสุดที่ 16 บาท และราคาปรับตัวลงต่ำสุดที่ 14.80 บาท


บล.ทรีนีตี้ ระบุในบทวิเคราะห์ฯประเมิน Fair value สิ้นปี 2565 ของบมจ.เฮลท์ลีด (HL) ที่ 13.51 บาท อ้างอิงวิธี P/E 32 เท่า ซึ่งเป็นระดับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปีของอุตสาหกรรมพาณิชย์ (SETCOM Index) +0.25SD โดยระดับ PEG อยู่ที่ราว 0.4 พร้อมนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 40%

ทั้งนี้ คาดบริษัทมีความสามารถในการทำกำไรดีขึ้น โดยประมาณการกำไรสุทธิปี 2564-2566 จำนวน 72 ล้านบาท 115 ล้านบาท และ 139 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นการเติบโตในอัตราเฉลี่ย (CAGR) ราว 38.7% ต่อปี คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิต่อยอดขาย 6.0% 7.9% และ 8.3% ตามลำดับ จากการปรับปรุงและขยายสาขา การให้บริการอย่างมืออาชีพ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ House Brand (Prime, Besuto) ของบริษัทที่มีอัตรากำไรสูง นอกจากนี้คาดฐานะการเงินแข็งแกร่งหลังการทำ IPO โดยจะมีสถานะเป็น Net Cash พร้อมต่อการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

HL เป็น Holding Company ปัจจุบันลงทุนใน (1) ธุรกิจร้านขายยา จำหน่ายยา เวชภัณฑ์ เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆ (2) ธุรกิจคิดค้นและพัฒนาร่วมกับทีมวิจัยภายนอก รวมทั้งว่าจ้างผู้ผลิต เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

ADVERTISEMENT


การขาย IPO ครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถปรับปรุงสาขาเพื่อให้ทันสมัยดึงดูดลูกค้าและขยายสาขาในพื้นที่ที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่องและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
38
ETC. / รับเหมารื้อถอนภายใน, โทร 081-899-5419, 089-681-7422 รับเหมารื้อถอนอาคาร*
« กระทู้ล่าสุด โดย social2thai เมื่อ วันนี้ เวลา 01:09:53 AM »
รับรื้อถอนภายใน, รับเหมารื้อถอน รับรื้อถอน. *****

รับงานรื้อถอนห้าง, รับจ้างรื้อถอนภายใน ราคาถูก.****

รับรื้อถอนสำนักงาน พร้อมตกแต่งคืนพื้นที่ รับรื้อถอนห้าง


รับจ้างรื้อถอนตึก, รับรื้อถอนอาคาร****

รับจ้างรื้อถอนอาคาร, รับรื้อถอน, รับเหมารื้อถอน, รับจ้างรื้อตีก**


โทร 081-899-5419, 089-681-7422

ID LINE:  panya-1975

รับรื้อถอนร้านค้า, รื้อถอนห้างร้าน, รื้อถอนภายใน**รับจ้างรื้อถอนภายใน, รับจ้างรื้อถอนภายใน, รับเหมารื้อถอนภายใน
รับรื้อภายในอาคาร, รับรื้อถอนภายในอาคาร ,รับรื้อถอนห้องเช่า, รับจ้างรื้อถอน
รื้อถอนสำนักงาน, รับเหมารื้อถอนภายใน ,รับรื้อถอนภายใน, รับจ้างรื้อ
รื้อถอนออฟฟิศ, รับเหมารื้อถอนภายใน, รับรื้อถอนร้านค้า, รับรื้ออาคาร
รื้อถอนห้างร้าน, รื้อถอนภายใน,รับรื้อถอนภายในตึกแถว,รื้อถอนคลังสินค้า
รับงานรื้อถอน 

รับรื้อถอนร้านค้าเช่า, รับรื้อถอนภายใน ราคา, รับรื้อภายใน, รับรื้อถอนสำนักงาน,
รับรื้อถอนอาคาร, รับทุบตึก, รับรื้อถอน,รับทุบตึก, รื้อถอนอาคาร,
รับรื้อถอน, รับเหมาทุบตึก ,รับทุบตึก ,รับรื้อถอนอาคาร, รับรื้อถอนโกดัง ,
รับรื้อถอนสำนักงาน,  บริการทุบตึก , รับเหมารื้อถอนอาคาร, รับรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด


รับงานรื้อถอนภายใน

กำหนดเวลา 3 วัน  ทีมงานเราจัดให้พร้อมส่งมอบคืนพื้นที่ตามกำหนดค่ะ


https://www.facebook.com/toshin7422

https://panya1975.blogspot.com/

รับทุบอาคาร ยินดีให้คำปรึกษาและวางแผนการรื้อถอนฟรี
รับเหมารื้อถอนโครงสร้าง รื้อถอนสำนักงาน


งานรื้อถอนภายใน

รับรื้อถอนสำนักงานร้านค้า ,รับรื้อถอนภายใน , รับรื้อถอนอาคาร,
รับจ้างรื้อถอนภายใน, รับจ้างรื้อถอนภายใน ,รับเหมารื้อถอนภายใน,
รับรื้อภายในอาคาร ,รับรื้อถอนภายในอาคาร ,รับรื้อถอนห้องเช่า ,
รื้อถอนสำนักงาน ,รับเหมารื้อถอนภายใน ,รับรื้อถอนออฟฟิศ ,
รับเหมารื้อถอนภายใน, รับรื้อถอนร้านค้า ,รื้อถอนห้างร้าน ,
รับรื้อถอนภายใน ,รับรื้อถอนภายในตึกแถว ,
รับรื้อถอนภายใน,รื่อถอนสำนักงานพร้อมตกแต่งคืนพื้นที่


รับรื้อถอนภายใน, รับรื้อถอนภายใน, รับจ้างรื้อถอน, รับรื้อถอน,

รับเหมารื้อถอน พร้อมขนย้าย , รับรื้อถอนภายใน, รับรื้อถอนภายในทุกชนิด,

การรื้อจะไม่ครึกโครมโดยการใช้กำลังคนเข้ารื้อถอน

ให้บริการรับรื้อถอนภายใน (Interior Demolition)

ให้บริการ รับรื้อถอนอาคาร รับรื้อถอนภายใน

ยินดีให้คำปรึกษาและให้บริการ  เน้นคุณภาพของผลงาน


ID LINE:  panya-1975

Email:  toshin_7422@hotmail.com
 
โทรศัพท์ 089-681-7422,  081-899-5419


Fax: 02-102-4234

https://www.facebook.com/toshin7422

TAG: รับเหมารื้อถอนภายใน, รับรื้อถอนภายใน,

รับรื้อภายใน, รับรื้อถอนฟรี, รับรื้อถอนราคาถูก **

รับรื้อถอนภายใน ราคา, รับทุบตึก, รับรื้อถอนอาคาร,


----------------

รีวิว รับรื้อถอนภายใน

ตรวจงาน Defect ก่อนส่งมอบงานรื้อถอน
พร้อมตกแต่งคืนพื้นที่อาคารสำนักงานจามจุรีสแควร์ ชั้น22
พื้นที่กว่า1,700ตรม.พร้อมแจ้งส่งมอบงานตามกำหนดค่ะ
----------------------

รีวิวรับรื้อถอนภายในอาคาร

งานรื้อถอนพร้อมตกแต่งคืนพื้นที่อาคารสำนักงาน CW
ทาวน์เวอร์รัชดา พร้อมส่งมอบค่ะ
รับรื้อถอนภายใน, รับรื้อถอนอาคาร, รับจ้างรื้อถอน, รับเหมารื้อถอน

โทร 081-899-5419, 089-681-7422

ID LINE:  panya-1975
39
Buy & Sell: Others / สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนพฤศจิกายน 2564
« กระทู้ล่าสุด โดย Prichas เมื่อ วันนี้ เวลา 12:38:46 AM »
ในเดือนพฤศจิกายน 2564 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2564 จะขยายตัวร้อยละ 1.2 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากประมาณการครั้งก่อน จากการขยายตัวของการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่ลดลงน้อยกว่าที่คาดในไตรมาส 3 ปี 2564 และแนวโน้มการขยายตัวดีขึ้นจากการปรับคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวตามนโยบายเปิดประเทศ อย่างไรก็ดีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำ และการที่ WHO ประกาศให้ Omicron เชื้อไวรัส COVID-19 กลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ระดับที่น่ากังวล ทำให้เกิด sentiment เชิงลบต่อผู้ลงทุน นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจดำเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัวเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ โดยอาจเพิ่มปริมาณการลดวงเงิน QE หรือขึ้นดอกเบี้ยนโยบายที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิด Fund flow ไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก

นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 SET Index ปิดที่ 1,568.69 จุด ลดลง 3.4% จากสิ้นเดือนก่อนหน้า เมื่อพิจารณาช่วง 11 เดือนแรกปี 2564 SET Index ปรับเพิ่มขึ้น 8.2% ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม และ กลุ่มการเงิน

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย

ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 SET Index ปิดที่ 1,568.69 จุด ลดลง 3.4% จากสิ้นเดือนก่อนหน้า เมื่อพิจารณาช่วง 11 เดือนแรกปี 2564 SET Index ปรับเพิ่มขึ้น 8.2% ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ
SET Index ใน 11 เดือนแรกปี 2564 ได้แรงหนุนจากเกือบทุกอุตสาหกรรมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม และ กลุ่มการเงิน
ในเดือนพฤศจิกายน 2564 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่ 92,275 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.4% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยใน 11 เดือนแรกปี 2564 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 95,344 ล้านบาท
ผู้ลงทุนต่างชาติกลับมาขายสุทธิเป็นเดือนแรกหลังจากเป็นผู้ซื้อสุทธิมาสามเดือนต่อเนื่อง โดยในเดือนพฤศจิกายน 2564 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 10,182 ล้านบาท ทั้งนี้ในช่วง 11 เดือนแรกปี 2564 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิรวม 73,581 ล้านบาทโดยผู้ลงทุนในประเทศมีสถานะเป็นผู้ซื้อสุทธิ 128,844 ล้านบาท โดย ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ผู้ลงทุนในประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดมาอย่างต่อเนื่อง
ในเดือนพฤศจิกายน 2564 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายใหม่ใน SET 2 บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 1 บริษัท และใน mai 2 บริษัท โดยใน 11 เดือนแรกปี 2564 SET มีมูลค่าเสนอขายในตลาดแรก (IPO) สูงที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ใน ASEAN-5
Forward และ Historical P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 อยู่ที่ระดับ 18.3 เท่า และ 18.9 เท่าตามลำดับ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 15.0 เท่า และ 17.1 เท่าตามลำดับ
อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 อยู่ที่ระดับ 2.84% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ 2.45%
ภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 607,801 สัญญา เพิ่มขึ้น 5.9% จากเดือนก่อน อย่างไรก็ตาม ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2564 มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 557,947 สัญญา เพิ่มขึ้น 18.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่สำคัญจากการเพิ่มขึ้นของ Single Stock Futures
40
Buy & Sell: Others / ประกันรถยนต์ชั้น 1 ซ่อมศูนย์ ผ่อน 0 % 10 เดือน ถึงไม่มีcredit card
« กระทู้ล่าสุด โดย PostDD เมื่อ วันนี้ เวลา 12:32:55 AM »

ประกันรถยนต์ชั้น 1 ผ่อน 0% 10 เดือน

การทำประกันรถยนต์นับว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้อย่างหนึ่งเนื่องด้วยคนมีรถ โดยเฉพาะการซื้อประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ผ่อน 0% 10 เดือน ที่ประกอบกิจเสมือนแพทย์พิเศษที่จะเฝ้ารอชำระล้างแผลเป็น ดูแลเยียวยารักษาอาการบาดเจ็บพินาศของรถยนต์ของเรา ช่วยให้สภาพเจ็บสาหัส เป็นเบาลง ความเสื่อมเสียที่อุบัติขึ้นก็ลดน้อยลง ที่สำคัญ ใครๆ ก็เข้าใจดีว่า ประกันรถยนต์ชั้น 1 ผ่อน 0% 10 เดือน ย่อมเอื้ออำนวยความคุ้มครองมากที่สุดในบรรดาประกันภัยรถยนต์รถยนต์ทุกส่วน พร้อมด้วยกับงวดเงินการชำระที่ถูกลงตาม

นั่นเป็นเพราะ ยิ่งเราหาได้ความคุ้มครองนักเท่าไหน ก็ยิ่งต้องชำระเบี้ยประกันภัยรถยนต์ก็สูงเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว จึงเป็นต้นเหตุเป็นเหตุให้ใครหลายคนเลือกทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ผ่อน 0% 10 เดือน เพื่อที่จะได้จ่ายเป็นครั้ง ๆ ไม่ต้องจ่ายเงินก้อนโตทีเดียว ยิ่งถ้าเป็นประกันรถยนต์ชั้น 1 ผ่อนกับเครดิตการ์ด 0% 10 เดือน ใครๆ ก็ประสงค์ซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 ซ่อมศูนย์ ผ่อน 0% 10 เดือน กันทั้งหมด แต่ถึงดังนั้น ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ผ่อน 0% 10 เดือนบางเจ้าก็ไม่จำเป็นมีบัตรเครดิต จะมีเจ้าไหนที่เป็นที่ดึงดูดบ้างที่ช่วยให้เราอาจจะทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ผ่อน 0% 10 เดือนทั้งที่ปราศจากเครดิตการ์ดหรือไม่ เราไปเสาะหาคำเฉลยพร้อมกันเลย

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ผ่อน 0% 10 เดือนเนื่องด้วยเงินสด ไร้เครดิตการ์ด

ไม่จำเป็นสืบสาว pantip ก็ขานให้ได้เลยว่า DirectAsia มีประกันรถยนต์ชั้น 1 ซ่อมศูนย์ ผ่อน 0% 10 เดือนโดยไม่จำเป็นต้องมีcredit card ถือเป็นอภิสิทธิ์เฉพาะเนื่องด้วยผู้ซื้อไดเร็คเอเชีย เพราะว่า ลูกค้าอาจผ่อนจ่ายจ่ายผ่านบัตรเดบิต (ATM) ที่ออกโดยวีซ่าหรือว่ามาสเตอร์การ์ดในทุกๆ ธนาคาร กล้วยๆมาก พร้อมกับคราวนี้ ยังมีโปรโมชันดี ๆ ด้วยผู้ที่ตั้งอกตั้งใจทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ผ่อน 0% 10 เดือน ซื้อสบายดี ๆ นมนานกาเลถึง 10 ครั้ง ผ่อนได้ช้านานกว่าใคร เพราะไม่รวมค่าเงินเพิ่มให้ โทร 02-767-7806 เพื่อปรึกษาเจ้าพนักงาน DirectAsia เลย

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ผ่อน 0% 10 เดือน รถ 10 ปี ทำได้ไหม

อายุการใช้งานของรถยนต์มีส่วนในการรับสมัครประกันรถยนต์ชั้น 1 ซ่อมศูนย์ ผ่อน 0% 10 เดือน บริษัทที่เปิดรองรับประกันรถยนต์ชั้น 1 ผ่อน 0% 10 เดือน แต่ละแห่งก็จะระบุอายุของรถยนต์ไว้ในเงื่อนไขการการันตีของประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ผ่อน 0% 10 เดือน แต่ละสาย อย่าง DirectAsia ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ผ่อน 0% 10 เดือนจะรองรับที่อายุรถยนต์สูงสุดถึง 10 ปี ถ้าหากรถยนต์มีอายุยิ่งกว่านั้นตัวเลือกรองก็จะเป็นประกันรถยนต์ชั้น 2+ หรือ ชั้น 3+ แทน

แผนการนับอายุรถ ถือเอาว่า ให้นับจากศกกำเนิดของรถคราวนั้นๆ โดยอาจดูผู้เห็นเหตุการณ์จากรายการจดทะเบียนรถ เช่น ในรายการตีทะเบียนบ่งรุ่นปี ค.ศ. 2010 ก็จะนับเป็น 1 ปี เมื่อปี 2011 นับอายุได้ 2 ปี เป็นอาทิ เผื่อไม่เกิน 10 ปี รถของคุณก็อาจสมัครประกันรถยนต์ชั้น 1 ซ่อมศูนย์ ผ่อน 0% 10 เดือน ถึงกระนั้นถึงทั้งที่จะมีประกันรถยนต์ชั้น 1 ซ่อมศูนย์ ผ่อน 0% 10 เดือน ทำเอาผ่อนชำระในอัตราไม่สูงชุก เฉพาะก็ต้องพิจารณาดูด้วยว่า เงินประกันรถยนต์ชั้น 1 ผ่อน 0% 10 เดือน ที่จับจ่ายใช้สอยไปแต่ละเดือนคุ้มกับความคุ้มครองที่ได้หรือไม่ ก็เพราะว่ารถยนต์อายุ 10 ปีก็มีโอกาสที่เบี้ยประกันรถยนต์ชั้น 1 ผ่อน 0% 10 เดือนจะสูงตามไปด้วย

ประกันรถยนต์ชั้น 1 ซ่อมศูนย์ ผ่อน 0% 10 เดือน รถยนต์อายุ 7 ปีสมัครได้ไหม

เป็นส่วนใหญ่เจ้าของรถจะขบคิดกันว่าพออายุรถยนต์เข้าปีที่ 7 ก็ไม่สามารถซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 ซ่อมศูนย์ ผ่อน 0% 10 เดือนได้อีกแล้ว แต่ว่าในความจริงแล้วถ้าหากรถยนต์ของคุณอยู่ในอาการใช้งานได้ 100% ด้วยกันเป็นรถยนต์รุ่นที่อาจจะหาส่วนหรือไม่ก็หาอู่ซ่อมรถซ่อมได้ง่าย บวกกับมีชีวประวัติการขับขี่ที่ภัทร ไม่มีความเป็นมาการเคลมไม่น่าเชื่อล่ะก็ ต่อให้รถมีอายุเกิน 7 ปี ก็มีหนมากกว่า 80% ที่จะอาจทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ผ่อน 0% 10 เดือนได้ สำหรับธรรมดาแล้วการทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ซ่อมศูนย์ ผ่อน 0% 10 เดือนจะดูจากรุ่นรถ ปีรถ ชีวประวัติการเคลม พร้อมด้วยประวัติส่วนตัวผู้ทำประกันภัย เพราะฉะนี้ สมมตไม่ค่อยปรวนแปรบริษัทประกันภัย ก็ซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 ซ่อมศูนย์ ผ่อน 0% 10 เดือนไม่ยาก

ประกันรถยนต์ชั้น 1 ผ่อน 0% 10 เดือน วางแผนให้งดงามตอนทำ

หลายคนคงคลางแคลงใจว่าประกันรถยนต์ชั้น 1 ซ่อมศูนย์ ผ่อน 0% 10 เดือนก็จับจ่ายใช้สอยต่องวดไม่แรงนัก ไฉนจงคิดอุบายในระยะยาวตั้งแต่ซื้อรถ ด้วยว่าอย่างที่เราแสดงในข้างต้น สมมุติคุณเลือกคัดบริษัทประกันรถยนต์ชั้น 1 ซ่อมศูนย์ ผ่อน 0% 10 เดือน ที่ประเสริฐ ก็จะหมดข้อสงสัยเรื่องการกลับกันประกันรถยนต์ชั้น 1 ซ่อมศูนย์ ผ่อน 0% 10 เดือน ในภาคของอารักษ์ที่ได้จากประกันรถยนต์ชั้น 1 ซ่อมศูนย์ ผ่อน 0% 10 เดือนก็ย่อมงดงามขึ้นด้วย ลุถึงรถยนต์จะมีอายุขึ้นเลขสองหลักแล้วก็ตาม

หลายคนศักยทัศน์ว่าเป็นคราวหน้าอีกไกลลิบ อย่างไรก็ดีถ้าว่าพิศแน่แท้ แล้ว เรามุ่งย้ำว่ามันเป็นฤกษ์ที่กระผีกมหาศาลๆ เสนาะประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ผ่อน 0% 10 เดือนก็ชำระไปเรียบร้อยผ่อนรถยนต์ 1 คัน กินเวลาไม่น้อยกว่า 4-5 ปี เหรอบางคันอาจจะเปลืองเวลาถึง 7 ปีเลยเชียว ใช้งานภายหลังอีกไม่นานก็เต็มจำนวน 10 ปีแล้ว สมมตไม่มองถึงอนาคตกาลตั้งแต่วันทีแรกที่คุณเป็นเจ้าของรถอาจจะหดหู่กับประกันที่การป้องกันไม่ทั่วไปเมื่อใช้งานรถยนต์มาพ้น 10 ปีก็ได้นะ

ลองมารับบริการประกันรถยนต์ชั้น 1 ซ่อมศูนย์ ผ่อน 0% 10 เดือนพร้อมกับเหน็บท้ายการป้องกันที่ทั้งหมดกับการใช้งานพร้อมทั้งงบในย่ามของคุณได้ที่ ไดเร็คเอเชีย เราการันตีด้วยการเฝ้าดูที่จะทำให้คุณมั่นอกมั่นใจได้ตลอดอายุการใช้งานรถทั้ง
  • มูลค่าที่ดีที่สุด สมมติว่าคุณแน่ใจในการขับขี่ยอดเยี่ยม เรารับประกันสนนราคาเลิศ
  • ถึงจุดเกิดเหตุภายใน 30 นาที ช้ากว่านี้ รับฉับพลันบัตรเติมน้ำมัน ฟรี! 1,000 บาท
  • การซ่อมแซมที่อาจเลือกสรรได้ว่าจะเป็นศูนย์รวมบริการที่เชื่อถือ หรืออู่รถใกล้บ้านทั้งไทย

*ข้อกำหนดดำเนินต่อไปตามที่บริษัทฯ บังคับ
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10